Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Terytorialnej OPPT Tuchola oraz sporządzenia prognozy jej oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Starosta Tucholski, Wójt Gminy Cekcyn, Wójt Gminy Gostycyn, Wójt Gminy Kęsowo, Wójt Gminy Lubiewo, Wójt Gminy Śliwice oraz Burmistrz Gminy Tuchola zawiadamiają o podjęciu prac nad opracowaniem Strategii Terytorialnej OPPT Tuchola oraz prognozy jej oddziaływania na środowisko.

Dokument ten będzie narzędziem do wspólnego realizowania polityki terytorialnej, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia na projekty przewidziane do realizacji na okres perspektywy finansowej 2021-2027, przy współfinansowaniu ze środków UE.

Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do 02.05.2024 r.  na adres Tucholskiego Związku Powiatowo – Gminnego (ul. Szkolna 1, 89 – 506 Kęsowo) lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: strategia@tzpg.pl). W siedzibie biura można również zapoznać się z   niezbędną dokumentacją sprawy (po wcześniejszym umówieniu się).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz dopisek „Strategia OPPT Tuchola”.  Organami właściwymi do rozpatrzenia uwag i wniosków są Starosta Tucholski oraz odpowiednio wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Tucholski Związek Powiatowo – Gminny.