Ułatwienia dostępu

Tucholski Związek Powiatowo-Gminny został utworzony w roku celu reprezentowania wspólnych interesów członków związku we współpracy z instytucjami oraz realizacja projektów wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje służących rozwojowi społeczności lokalnej i ponadlokalnej, w szczególności w zakresie:

  • przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje,
  • opracowania, aktualizacji, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Tucholskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza,
  • modernizacji i budowy dróg rowerowych obejmujących swoim zasięgiem minimum dwóch członków związku,
  • tworzenia wspólnych produktów turystycznych i budowy wspólnej marki promującej region;
  • realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska i działań proekologicznych oraz wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
  • cyfiyzacji usług publicznych i komunalnych,
  • poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych,
  • zakupu taboru transportu zbiorowego,
  • budowy lub modernizacji technicznej infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Członkami związku są:


Najnowsze wiadomości i informacje o projektach


Aktualnie prowadzone projekty:


Złożone wnioski


Przyznane dofinansowania